KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Araguru Danışmanlık ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket; kendi web sitesi olan “www.araguru.com”a (“Platform”a) üyelik için asgari olarak gerekli olan ad, soyad, e-posta adresi bilgilerini; üyenin isteğe bağlı olarak ekleyebileceği profil fotoğrafı, mobil telefon numarası, lokasyon bilgisini (ülke ve il); danışman olmak isteyen üyenin ise yukarıda belirtilen bilgilerin tümüne ek olarak özgeçmiş (eğitim, iş tecrübesi, yetkinlikler, mesleki sertifikalar ve benzeri bilgiler), uzmanlık alanları, danışmanlık sektörü bilgilerini, Şirket tarafından danışmanlık hizmet bedeli üzerinden düzenlenecek komisyon faturaları için gerekli alıcı fatura bilgilerini (serbest meslek erbabı danışmanlar için TCKN bilgisi ve ikametgah adresi, işletme sahibi/ortağı veya temsilcisi danışmanlar için ilgili şirket unvanı, şirketin vergi dairesi, VKN -şahıs şirketi için TCKN- ve şirket adresi), danışmanlık hizmet bedelinin gönderileceği banka hesap numarası bilgisini, online görüşme hizmeti için belirlediği dakika başına görüşme fiyatı bilgisini, danışman olan üyenin isteğe bağlı olarak ekleyebileceği profesyonel-sosyal medya adres bilgilerini (Linkedin, kişisel web sitesi vb.), Platform üzerinden sunabileceği online workshop/eğitim, proje bazlı spesifik çalışma alanlarına ilişkin açıklayıcı bilgileri (başlık, içerik, konu kategorisi, eğitim süresi, fiyatı, azami katılımcı sayısı vb.), hizmet satın alımı ve ifası sırasında danışman ve üye arasında Platform üzerinde veya Platform aracılığıyla gerçekleştirilen yazılı, sesli, görüntülü elektronik iletişime ait kişisel verileri (online görüşme/eğitim/workshoplara ilişkin ses ve görüntü kaydı alınmamakta, görüşme tarih, saat ve katılımcı bilgileri taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda başvurulmak üzere saklanmaktadır) ile üyelerin danışmanlık hizmeti satın alımlarında kullandıkları ve Platform üzerinden Şirketin anlaşmalı olduğu yetkili ödeme sistemleri kuruluşuna Platformda saklanmadan aktarılan kredi kartı bilgileri;

- danışmanlarca üyelere sağlanan hizmetlerin sunum ve ifasının kolaylaştırılması,

- hizmet satın alma işlemlerine ilişkin ödeme operasyonlarına aracılık edilmesi,

- sözleşme standartlarının oluşturulması,

- üyeliklerin yönetilmesi, sürdürülmesi ve üyelik bilgilerinin güncellenmesi,

- Platformdaki yenilikler ile ilgili üyelerin ve danışmanların bilgilendirilmesi,

- vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Platform operasyonun yönetilmesi ve ödeme sistemleri kuruluşu, internet üzerinden görüşme yazılımı sağlayıcısı, Platform bakım/işletim/geliştirme hizmeti sağlayıcısı, yeminli mali müşavirlik bürosu gibi iş ortaklarıyla sistem ve süreç entegrasyonunun sağlanması,

- olası ihtilafların çözümüne destek olunması,

- Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılması amaçlarıyla işlemektedir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak;

- Platform üzerindeki ilgili program menüleri ve işlem adımlarından ulaşılabilecek üye ve danışman kayıt ve başvuru formları, ödeme ve fatura düzenleme için gerekli bilgilere ilişkin formlar ile danışmanların mesleki profilleriyle ilgili vesair bilgi formlarının doldurulması,

- hizmet satın alımı ve hizmetin ifası için Şirketin üçüncü taraflardan kullanım lisansını aldığı veya Şirket tarafından Platform bünyesinde geliştirilen yazılı, görüntülü, sesli elektronik haberleşme yazılımlarına erişim ve bu yazılımların kullanılması, suretiyle tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da Şirketin herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verilerden;

- danışmanların ad, soyad, profil fotoğrafı, özgeçmişi, uzmanlık alanları, danışmanlığa konu sektör, danışmanlık başvurusunda tercihine bağlı olarak paylaştığı profesyonel-sosyal medya hesap adresleri, online görüşme hizmeti için belirlediği dakika başına ücret bilgisi ve ayrıca Platforma tanımladığı online workshop/eğitim ve spesifik hizmetlere ilişkin detaylar siteyi ziyaret eden tüm kişilerce görüntülenebilir ve İnternet arama sonuçlarında yer alabilir,

- danışmanların TCKN (tanımlıysa danışmanın şirket unvanı, Vergi Dairesi, VKN bilgisi), mobil telefon numarası, ikamet (veya tanımlıysa şirket) adresi, e-posta adresi, banka hesap numarası bilgileri ile danışman olmayan (danışan / hizmet alan statüsünde olan) üyelerin hiçbir verisi Platform üzerinde kamuya açık olmayıp, bu bilgiler ve yukarıdaki bentte belirtilen kamuya açık bilgiler, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve sınırda Şirket yöneticilerine, Şirketin yurtiçindeki ve yurtdışındaki teknolojik hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli ve emniyet makamlarına aktarılabilir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketin ‘Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı No:25/A 150 Üsküdar / İstanbul’ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ‘bilgi@araguru.com’ e-posta adresine iletebilirsiniz.

Top